ประวัติสมาคมศิษย์เก่าฯ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่าฯ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่ละปีมีเป็นจำนวนมาก ได้ออกไปดำเนินชีวิตประสบผลสำเร็จต่าง ๆ กัน ทั้งในภาครัฐ ธุรกิจและเอกชน จากจุดนี้มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง (ศิษย์เก่าฯ รุ่น 2506) มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้ง "สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ" ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ของพี่น้องร่วมสถาบัน ในการที่จะรวมพลังทำประโยชน์ให้กับสถาบันและสังคม

จากกระแสแห่งความคิดดังกล่าว เป็นพลังผลักดันให้คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งดำเนินการจัดงานพบปะสังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2511

คณะบุคคลที่ดำเนินงานชุดเเรก มีดังนี้

  1. คุณเดือน อุ่นอารมณ์
  2. คุณชนินทร์ ศีตจิตต์
  3. คุณศิลปสิทธิ์ ติวยานนท์
  4. คุณไพบูลย์ เเก่นนาคำ
  5. คุณวิชัย กมลวิทย์
  6. คุณอารมณ์ ลิ้มเจริญผล
  7. ดร.ขวัญใจ อั้งตระกูล
  8. อาจารย์รัชนีกร ลีฬหวณิช
ต่อมาได้มีคณะบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งได้จัดงานสังสรรค์ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2512 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อทำการคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยมี อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้อุปการะค่าอาหารทั้งหมด ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนแรก ได้แก่ นายปรีชา ใจเย็น (วิชา กิจเกษมศานต์) บช.บ.รุ่นที่ 1 และได้ดำเนินกิจกรรมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน คือ ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ซึ่งเป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 16 นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มากว่า 40 ปี

สมาคมศิษย์เก่าฯ สามารถยืนหยัดคู่สถาบันมาโดยตลอดด้วยผลงานความคิดสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม อีกทั้งความรัก ความสามัคคีของชาว "เพชร" ทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้ได้ และเชื่อว่าสัญญาแห่งความรัก ความผูกพันนี้จะคงอยู่ตลอดไป