ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์

ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
Research Assistant, Automotive Laboratory, Computer-Aided Technology Research Unit, National Metal and Materials Technology Center (MTEC)

การเรียนรู้ คือการคิดอย่างเหตุเป็นผล การวางแผนในการทำงาน การใช้เหตุผลในการตัดสินใจในสมัยที่ผมเรียน...ได้มีโอกาสไปช่วยเพื่อนๆ ในการแข่งทำหุ่นยนต์ ซึ่งทำให้ผมมีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม ถ้าเราตั้งใจและลงมือทำ ก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน

ความคิดสร้างสรรค์ของผมคือ ความคิดต่าง
ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 33