BU DAY WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงาน BU DAY ในชื่องาน WE ARE THE ONE มหัศจรรย์คนอาสา” เพื่อเป็นการสร้างจิตวิญญาณและความภาคภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยในปีนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง กิจกรรมภายในงานมีการจัดการเสวนาห้องเรียนพลเมืองภายใต้หัวข้อ “พอเพียงและพึ่งตนเอง...แนวทางการรับมือภัยพิบัติในอนาคต” ในเวลา 9.00-12.00 น. และในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวหลังวิกฤตน้ำท่วม” ส่วนในช่วงเย็นเวลา 17.00-21.00 น. ได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของชาวศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีการออกร้านขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม มากมาย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 ณ สนามข้างอาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท