ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อเป็นการแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท