ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เพื่อรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ วิทยาเขตกล้วยนำ้ไท