ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล 2018

September 12, 2018   Administrator

ผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันเสาร์ที่ 8 - 9 กันยายน 2561

เส้นทาง กรุงเทพฯ - เขาใหญ่

 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้แก่ รถหมายเลข 1

      1.คุณสัญชัย อ่าวสถาพร

      2.คุณอรธนัช อ่าวสถาพร

      3.คุณธฤต อ่าวสถาพร 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ ดร.เจริญ คันธวงศ์ อธิการบดีกิตติคุณก่อตั้ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 57

      1.อาจารย์อังคาร แสงมณี

      2.นายนเรศ สังคะโชติวงษ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยเกียรติยศ ดร.ธนู กุลชล อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 56

      1.อาจารย์สิริกร กลีบบรรจง

      2.คุณสุวรรณี กลีบบรรจง

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยเกียรติยศ ดร.มัทนา สานติวัตร อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 62

       1.คุณเสกสรร เจียรณ์มงคล

       2.อาจารย์จิรายุ สินทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ถ้วยเกียรติยศ อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 39

      1.คุณภูมิภักดี ศรีลออ

      2.คุณธนิก ปุญญาคมสิริ


รางวัลบู้บี้ ถ้วยเกียรติยศ ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 14

      1.คุณจุไรรัตน์ ทองจิตติพงศ์

      2.คุณภัทรี หรรษานนท์

 

รางวัลแข่งขันแรลลี่เข้าอันดับที่ 23 ถ้วยเกียรติยศคุณบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้แก่ รถหมายเลข 59

      1.อาจารย์พิสิษฐ์ อธิปัญญากุล

      2.อาจารย์เบ็ญจมาศ อธิปัญญากุล


       ชมภาพการแข่งขันแรลลี่การกุศล เพิ่มเติม ได้ที่ http://www.bu-alumni.com/Gallery/Album/66