แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

September 23, 2019   Administrator
แบบฟอร์มประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ - 9 ธันวาคม 2562 Download  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

โทร. 02-407-3888 ต่อ 1576 1577 (สายตรง) 02-671-6720-1 Fax: 02-671-6722 

E-mail : daranee.h@retired.bu.ac.th