Archive on June 2017

ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
ขอเชิญร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ “ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์”
จิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์
จิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์ ผกาอาลัย ถวายไท้สู่สวรรค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินากการจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล