ขอเชิญร่วมสัมมนา “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

February 5, 2018   Administrator
มาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดสัมมนา “สถานการณ์ และทิศทางการวิจัยทางการจัดการการอุดมศึกษา" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ขอเชิญชวนศิษย์เก่าฯ อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา จำกัด 10 ที่นั่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย