ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

March 18, 2015   Administrator
 
 
 ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 
 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี 2557  
 
ของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ในวันศุกร์ที่  24  เมษายน 2558 เวลา 10.00  น. ณ  ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 12  
 
อาคารดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12   วิทยาเขตกล้วยน้ำไท