The 31th BU Career Day

March 16, 2014   Administrator
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับกรมการจัดหางาน ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 31th BU Career Day ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ณ โรงอาหาร 1 วิทยาเขตรังสิต  พบกับสถานประกอบการกว่า 150 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 2,000 อัตรา
 
หลักฐานการสมัครงาน
- รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการศึกษา Transcript ฉบับทางการ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่นหนังสือรับรองการทำงาน การฝึกงานและเกียรติบัตร วุฒิบัตรต่าง ๆ 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ อาคาร A3 ชั้น 1 วิทยาเขตรังสิต 
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. โทร 02 902 0299 ต่อ 2561-3 หรือ counseling@bu.ac.th
Tags :  BUAA  BUCareerDay