ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

April 4, 2019   Administrator

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 พร้อมลงมติรับรองนายกรับเลือกสมาคมศิษย์เก่าฯ 

ปี 2563-2566