รับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี 2560

March 19, 2016   Administrator
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เปิดรับสมัครนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ปี พ.ศ. 2560-2563คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีประวัติเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง และประพฤติตนผิดศีลธรรมอันดี
4. ประกอบอาชีพสุจริต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
5. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ 
หรือร่วมบริหารงานกับสมาคมศิษย์เก่าฯ
6. สามารถสละเวลาบริหารงานสมาคมศิษย์เก่าฯ

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
4. บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. หลักฐานการศึกษา (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 
โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1576,1577 หรือ (สายตรง) 0-2671-6720-1 
โทรสาร 0-2671-6722 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.