ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

February 21, 2012   Administrator

     ขอเชิญสมาชิกศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี 2554 ของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 14  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 .

 ห้องชัยพฤกษ์ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 14

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

-----------------------

 

ระเบียบวาระที่ 1                 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

 

ระเบียบวาระที่ 2                 นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2554

 

ระเบียบวาระที่ 3                 พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2554

 

ระเบียบวาระที่ 4                 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 

ระเบียบวาระที่ 5                 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)