ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

February 24, 2013   Administrator

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

     ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เพื่อรับฟังผลการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปี 2555 ของคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมลงคะแนนเพื่อเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (นายกรับเลือก) เพื่อดำรงตำแหน่งในปี 2557- 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

รับเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพทุกท่านที่พร้อมจะสละเวลาและอุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมศิษย์เก่าฯ สมัครเป็น “นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” จะดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2560 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าจะคัดเลือกนายกรับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งล่วงหน้า 1 ปี และจะคัดเลือกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ต่อจากนั้นจะเข้ามาเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ จนครบวาระ 3 ปี
     ตลอดระยะเวลาแห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นตามวัน และเวลา จากอดีตที่มีผู้ก่อตั้งเพียงไม่กี่ท่าน จวบจนปัจจุบัน ชื่อเสียงและผลงานของสมาคมฯ กลับกลายเป็นที่รู้จัก และยอมรับแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ ยังให้ความร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสังคมมาโดยตลอด ผลจากความสำเร็จที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันของบรรดาศิษย์เก่าฯ ที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วเพชรในชัยพฤกษ์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจาก “ผู้นำ” ซึ่งเปรียบเสมือนแม่ทัพที่นำชัยชนะกลับมาสู่เมืองของตน และพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า มั่นคง สง่างาม และรวมกันเป็นปึกแผ่น ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมทั่วไป และผู้นั้นก็คือ “นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ”
สมาชิกที่ต้องการจะลงสมัครรับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 2. ต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียง และประพฤติตนผิดศีลธรรมอันดี
 4. ประกอบอาชีพสุจริต ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 5. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ หรือร่วมบริหารงานกับสมาคมฯ
 6. สามารถสละเวลาบริหารงานสมาคมฯ
หลักฐานในการสมัคร
 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
 3. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
 4. บัตรสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)
 5. หลักฐานการศึกษา (ถ่ายสำเนา 1 ชุด)

ปิดรับสมัคร  29 มีนาคม 2556

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ แผนกศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร.0-2350-3500 ต่อ 1576,1577 หรือ (สายตรง) 0-2671-6720-1 โทรสาร. 0-2671-6722 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.