เปิดรับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

February 20, 2017   Administrator

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                  

     1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

     2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (หากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

     3. มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 3 ปี (ในกรณีที่เคยทำงานเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า หรือสมาคมต่าง ๆ มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

     4. มีความรู้สามารถสื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

     5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail ฯลฯ

     6. สามารถทำงานนอกสถานที่ และสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

     7. มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน

     8. ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านพ้นการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร

หลักฐานการสมัคร

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน  

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

     3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

     4. สำเนาหลักฐานการศึกษาขั้นสูงสุด (ตามคุณสมบัติที่สมาคมศิษย์เก่าฯ ต้องการ) รวมทั้งใบรับรองการผ่านงาน

     5. หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  (ถ้ามี)


ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครได้ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2560

ติดต่อ อาจารย์ดารณี หังสพฤกษ์

โทร 02-3503500 ต่อ 1576 1577 (สายตรง) 02-6716721

E –mail: daranee.h@bu.ac.th